2018 පළමු පාසල් වාරය ජනවාරි 02වනදා ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 වර්ෂය සඳහා පළමු පාසල් වාරය ජනවාරි 02වනදා ආරම්භවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

පාසල් 58 ක් පමණක් විභාග ඇගයීම් කටයුතු වෙනුවෙන් ජනවාරි 13 දක්වා වසා තැබේ.

2018 වර්ෂය සඳහා පළමු පාසල් වාරය 2018 ජනවාරි 02 වන අගහරුවාදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

2017 අපොස (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ පළමුවන අදියරේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගනු ලබන පාසල් 58 ක් පමණක් 2018 ජනවාරි මස 02 දින සිට 2018 ජනවාරි මස 13 දින දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තැබෙන අතර. එම පාසල් 2018 ජනවාරි මස 15 වන සඳුදා විවෘත කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *