මැතිවරණ පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් – 2018 මැතිවරණ දින පැමිණිලි භාර ගැනීම ජාතික පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහත සඳහන් කරයි.

හෙට (10) දින පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත දැනුම් දිය යුතු නිරීක්ෂණ හෝ පැමිණිලි ඇතොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති ජාතික පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය ඡන්ද විමසීම් දින පෙ.ව. 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත්, පැමිණිලි හෝ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ෆැක්ස් අංක හා දුරකතන අංක පහත සඳහන් වේ.

පළාත දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය

බස්නාහිර පළාත 011-2866448 011-2866387
නැගෙනහිර පළාත 011-2866470 011-2866396
මධ්‍යම පළාත 011-2866478 011-2866401
උතුරු පළාත 011-2866492 011-2866408
දකුණු පළාත 011-2866493 011-2866410
උතුරු මැද පළාත 011-2866495 011-2866421
වයඹ පළාත 011-2866496 011-2866423
සබරගමුව පළාත 011-2866498 011-2866428
ඌව පළාත 011-2866504 011-2866434

අමතර දුරකතන අංක – 011-2866529 ෆැක්ස් අංක – 011-2866446

පොලිස් පැමිණිලි ඒකකය –

දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක
011-2866541 011-2866531
011-2866546 011-2866532
011-2866535
011-2866538
011-2866540

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 5 =