තැපෑලේ දේශපාලන පලිගැනීමට ලක්වූ වැඩ බලන උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරු පිරිසක් යළි සේවයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශපාලන පලිගැනීමට ලක්වූ වැඩ බලන උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරු 13 දෙනකු පමණක් නැවත සේවයේ පිහිටුවීම පසුගියදා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල් හලිම් මහතා‍ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

2008 වර්ෂයේදී මොවුන්ගේ සේවය අත්හිටුවනු ලැබූ අතර මේ වන තෙක් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටුවී නොතිබුණි.

නමුත් වර්තමාන රජය බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙම වැඩ බලන උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ ඉල්ලීම සලකා බැලූ හලිම් අමාත්‍යවරයා විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබධ කමිටුව වෙතයොමු කරනු ලැබූ අතර එහි අනුමැතිය ලබා දීමෙන් අනතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ නිර්දේශ මත ඔවුන්ව iii වන ශ්‍රේණියේ තැපැල් සේවා නිලධාරි ධූරයන්හි පිහිටුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =