මුහුදු ඇල්ගී වගා කිරීම සහ ඒ ආශ්‍රිත අගය එකතු කල නිෂ්පාදන පිළිබඳ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩමුළුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික සේවා අංශය විසින් මුහුදු ඇල්ගී වගාව සහ ඒ ආශ්‍රිත අගය එකතු කල නිෂ්පාදන (ජෙලි, මුහුදු ඇල්ගී යොදන ලද යෝගට් සහ කුකීස්)පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මෙම වැඩමුළුවේදී , අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය, මුහුදු ඇල්ගී වගාව ස්ථාපනය කිරීම, පවත්වාගැනීම සහ අස්වැන්න නෙලීම, ඒ ආශ්‍රිත අගය එකතු කල නිෂ්පාදනයන් හි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

ඇල්ගී ප්‍රෝටීන ඛණිජලවණ, ප්‍රතිඔක්සිකාරක වලින් බහුල ආහාරයකි. වගා කරන ලද ඇල්ගී සඳහා විදේශ රටවලින් විශාල ඉල්ලුමක් පවතින අතර වර්තමානයේ ශ්‍රි ලංකාවේ ද ඉල්ලුමක් වර්ධනය වෙමින් පවතින ක්ෂේත්‍රයකි. ඇල්ගී වලින් නිෂ්පාදිත ජෙලි සඳහා සත්ව ආහාර පරිභෝජනයට නොගන්නා පිරිසෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පවතී.

මෙම වැඩමුළුවට සහභාගීවීමෙන් මුහුදු ඇල්ගී වගාකරුවෙකු ලෙස කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට මෙන්ම දැනට මුහුදු ඇල්ගී වගාවේ නිරත වන්නන්හටද, ඒ ආශ්‍රිත අගය එකතු කල නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක් ලෙස ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

වැඩි විස්තර අධ්‍යක්ෂ, තාක්ෂණික සේවා අංශය ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, 615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව දුරකථන අංක: 011-2605278/2605326 ෆැක්ස් අංක : 011-2607002 ඊ-මේල් : [email protected], [email protected] මගින් ලබා ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 3 =