මහනුවර දේපළ හානි පිළිබඳ ව නොපමාව පැමිණිලි කරන්න – පොලිස් මූලස්ථානය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහනුවර පොලිස් කොට්ඨාසය තුළ පසුගිය දින කිහිපය තුළදී සිදු වූ සාපරාධී ක්‍රියාවලින් හානියට පත් වූ දේපළ පිළිබඳ ව මෙතෙක් පොලිස් ස්ථානවලට පැමිණිලි කර නොමැති පුද්ගලයින් සිටී නම් නොපමාව හානියට පත් වූ දේපළ පිළිබඳ ව පොලිස් ස්ථානවෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඒ අනුව හානියට පත් දේපළ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි හානියට පත් වූ දේපළ පිහිටි ස්ථානයට අයත් පොලිස් ස්ථාන වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − four =