අතිනවීන තාක්ෂණය 100% ක් සාර්ථක බීජ නිපදවීමට යොදාගනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය සහතික කළ බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය එනම්, බිත්තර වී, අතිරේක ආහාර බෝග, එළවළු බීජ, අර්තාපල් බීජ ඇතුළු බීජ වර්ග නව තාක්ෂණය යොදාගනිමින් 100% ක්ම නිවැරදි හා සාර්ථක බීජ නිපදවීම සිදුකරනු ලබයි.

කුණ්ඩසාලේ, බීජ පර්යේෂණ ආයතනයේ වාර්තා අනුව මේ වන විට අතිනවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ස්කෑන් යන්ත්‍ර පවා යොදාගනිමින් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කෙරේ.

පසුගිය දා කුණ්ඩසාලේ,බීජ පර්යේෂණ ආයතනය නිරීක්ෂණ කටයුතුවලට සහභාගී වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට එහි නිලධාරීන් එම කරුණු පැහැදිලි කළේ ය.

සහතික කරන ලද බීජ අතරින් පසුගිය වසරේ පරීක්ෂාවට ලක්කරන ලද, බිත්තර වී ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 10,680 කි. එමෙන්ම අතිරේක ආහාර බෝග බීජ ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 1,302 කි. එළවළු බීජ ප්‍රමාණය මෙ‍.ටො. 36 කි.

සහතික බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 20% කින් ඉහළ නැංවීමටත්, බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය සහතික කිරීමට ජෛව තාක්ෂණය භාවිත කිරීමටත්, නව නිර්දේශිත බෝග සඳහා සහතික කිරීමේ ක්‍රමවේද සැකසීම මෙන්ම බහුවාර්ෂික බෝගවල නව ප්‍රභේද ගණනාවක් නිදහස් කිරීමටත් එම ආයතනයසැලසුම් කර ඇත.

කුණ්ඩසාලේ, බීජ පර්යේෂණ ආයතනය ගුණාත්මක බවින් ඉහළ බීජ වර්ග නිපදවීම උදෙසා තවදුරටත් නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 5 =