සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයන් ඉඩම් මැනුම් කටයුතුවල

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මැනුම් කටයුතුවල නිරත වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දෙන්නැයි ඉඩම් මැනුම් සභාව මහජනතාවට දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

2002 අංක 17 දරණ මැනුම් පනත අනුව ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචිය දරන අයෙකුට හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉඩම් මැනීමේ කටයුතුවල නිරතවීමට නීත්‍යානූකූල හිමිකම් නොමැත.

එහෙත් ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචි නොමැති සහ සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයින් ඉඩම් මැනුම් කිරීමේ කටයුතුවල යෙදෙන බව වාර්තා වෙමින් පවතී. එලෙස කරනු ලබන මැනුම් කටයුතු සහ ඒ අසුරින් නිපදවන පිඹුරු නීතයානුකූල නොවන බැවින් ඉඩම් මැනුම් කටයුතු සදහා මිනින්දෝරු වෘත්තිකයෙකු යොදා ගැනීමේ දී ඔහු හෝ ඇය විසින් ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාගෙන තිබේදැයි යන්න සහ අදාළ වර්ෂය සදහා වාර්ෂික බලපත්‍රය ලබාගෙන තිබේදැයි යන්න පිළිබඳ විමසිලිමත් වන ලෙස ද දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

මැනුම් වෘත්තිකයෙකු මැනුම් කටයුත්තක යොදවා ගැනීමට පෙර ඉඩම් මැනුම් සභාව මගින් අදාළ වර්ෂය සදහා නිකුත් කර ඇති වාර්ෂික බලපත්‍රය ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.

එසේම ඉඩම් මැනුම් සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති සහ අදාළ වර්ෂය සදහා වාර්ෂික බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති මිනින්දෝරු වෘත්තිකයන්ගේ තොරතුරු ඉඩම් මැනුම් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.landsurveycouncil.org වෙත පිවිසීමෙන් බලාගත හැකිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 6 =