පරිසර නියෝජ්‍ය ඇමති සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිරීක්ෂණයක

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පසුගියදා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

සමුද්‍ර දූෂණය වැලැක්වීමේ පනත ක්‍රියාවට නැංවීම, සමුද්‍ර දූෂණ වැලැක්වීම, අවම කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ධාවට ලක්වුණිි. එමෙන්ම අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන නව රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධවද මෙහිදී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කෙරුණි.

2018 වසරේ ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම මෙන්ම ප්‍රගතිය පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට ලක් විය.

මීට අමතරව 2019 වසර සඳහා යෝජිත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වූ අතර නිලාවේලි, ආරුගම්බේ සහ පාසිකුඩා වෙරළ සංරක්ෂණය පිළිබඳවත් වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරුණි.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ කලාප 14ක් සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අධීක්ෂණයට ලක් විය.
එසේම සාගර ආරක්ෂණය සහ 2019 වසරේ සිට 2030 වසර දක්වා වූ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා අවධානය යොමු කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 20 =