දයා ගමගේට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත දෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යවරයා ලෙසින් කටයුතු කළ දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයාගෙන් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති විෂය ඉවත්කර රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙසින් පත්කොට ඇත.

දයා ගමගේ මහතා වෙත ලබා දුන්නේ සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශයයි. පසුව එදිනම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් පෙර දරන ලද ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ද දයා ගමගේ මහතා වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇතැයි ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව දයා ගමගේ මහතා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්විම් කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙසින් කටයුතු කරන බව එම අමාත්‍යංශය සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − six =