චිත්‍රපට බෙදාහැරීම හා ප්‍රදර්ශන ක්‍රමවේදය ප්‍රසිද්ධ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සිනමා ශාලා සඳහා චිත්‍රපට අනුපෙළ ගැන්වීම, චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සදහා චිත්‍රපට බෙදාහැරීමේ දී ලැබෙන ආදායම එක්රැස් කිරීම ඇතුළු චිත්‍රපට බෙදාහැරීමට අදාල සියලුම කාර්යන්ට අදාළ ක්‍රමවේදය ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇතැයි ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති අනුෂා ගෝකුළ ප්‍රනාන්දු මහත්මිය පවසයි.

2019 ජුනි මස 18වනදා සිට මෙම ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක ය.

1980 අංක 45 දරණ පනතින් සංශෝධිත 1971 අංක 47 දරන ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පනතේ විධිවිධාන මත ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් අනුගමනය කරන චිත්‍රපට බෙදාහැරීම හා ප්‍රදර්ශන ක්‍රමවේදය ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත.

එකී ක්‍රමවේදය www.nfc.gov.lk/news.php වෙබ් අඩවියෙන් බාගත හැකි බව සභාපතිනිය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =