ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි විශේෂ පොලී අනුපාත වෙනසක් නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මහ බැංකුව, වාණිජ බැංකු මගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පිරිනමන පොලී අනුපාත අඩු කර ඇතත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා 15% විශේෂ පොලී අනුපාතයේ වෙනසක් කර නැතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර ගිණුම් සඳහා වු 15% විශේෂ බැංකු පොලි අනුපාතය අඩු කර ඇතැයි විවිධ මාධ්‍ය ප්‍රචාරයන් හි කිසිඳු සත්‍යතාවයක් නොමැත.

15% වි‍ශේෂ පොලි අනුපාතය, 2015 වර්ෂයේ අය වැය මගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් සඳහා ලබා දෙනු ලැබූ අතර එය 2015.03.13 දින සිට කිසිඳු වෙනසකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ.

2015 අය වැය යෝජනා මගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ පොලී ආදායම රුපියල් මිලියනයක් දක්වා රඳවා ගැනීමේ බද්දෙන් නිදහස් කෙරිණ. 2018 අය වැය යෝජනා මගින් මෙම විශේෂ පොලි සහන සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි කළේය. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තව දුරටත් සහන ලබා දීමේ අරමුණින් වාර්ෂික පොලී ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා රඳවා ගැනීමේ බදු වලින් නිදහස් කර ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සහන ලබා දෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 16කට ආසන්න මුදලක් වාණිජ බැංකු වෙත ගෙවනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *