පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි පුරප්පාඩු සඳහා සිසුන් හතලිස් හතර දහසකට අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම වඩාත් විධිමත්ව හා විනිවිදභාවයෙන් සිදුකිරීමට පියවර ගැනීම සඳහා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් විසින් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට ලබාදුන් උපදෙස් අනුව, සිසුන් 44,568කට ජාතික පාසල්වලට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව සැලසී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත.

මීට අදාළව දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික පාසල්වල 1,5,6, සහ 11 ශ්‍රේණි හැර අතරමැදි ශ්‍රේණිවල පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව සහ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය 2019-07-03 වැනි දින ජාතික පුවත්පත් මගින් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවිය මගින් සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයන්ගෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලද අතර, පුරප්පාඩු පවත්නා ඕනෑම ජාතික පාසලක් වෙත අයදුම්පත් යොමු කිරීමට එමගින් අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

මෙහි විශේෂත්වය වූයේ, බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට අදාළ නිර්ණායක අනුව අයදුම්කරුවන්ටම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට පෙර, තමාට හිමිවන ලකුණු සංඛ්‍යාව දැනගැනීමට අවස්ථාව සලසා තිබීමය.
මෙම අවස්ථාව නිසා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී සිදුවිය හැකි අක්‍රමිකතා වැළකෙන අතර, නියමිත සුදුසුකම් සපුරන අයදුම්කරුවන්ට පමණක් අදාළ පාසල් වෙත ඇතුළත් වීමට ඉඩප්‍රස්ථාව සැලසුණු බව සඳහන් වේ.

මේ අනුව, සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් 25,419 දෙනෙකුටත්, දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් 19,149 දෙනෙකුටත් දිවයින පුරා ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා ඇතුළත් වීමට සැලසීමට හැකිවීම බොහෝ අභියෝග මැදින් ලබාගත් ප්‍රශස්ත ජයග්‍රහණයක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 17 =