ජනාධිපතිවරණයට විදෙස් නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක් දිවයිනට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්වන විදේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් මේ වනවිට දිවයිනට පැමිණෙමින් සිටින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශීය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 04කට අවසර ලබාදී ඇති අතර ඉන් කණ්ඩායම් 03ක් මැතිවරණ කොමිසමේ ආරාධනය මත දිවයිනට පැමිණෙන බව සඳහන්ය.

මීට අමතරව දේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වල ආරාධනය මත තවත් එක් විදේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් මෙවර ජනාධිපතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දිවයිනට පැමිණෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − fourteen =