තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් 78,403ක් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තැපැල් ඡන්දය අයැදුම්පත් 78,403ක් ප්‍රතික්ෂේපකර තිබේ. ඔවුන්ට සාමාන්‍ය පරිදි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දින ඡන්දය භාවිත කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට රාජ්‍ය සේවකයින් 7,17,918 ක් ඉල්ලුම්පත් භාර දී තිබේ.

ඒ අතුරින් අයදුම්පත් 6,39,515 ක් පිළිගෙන ඇති අතර රාජ්‍ය ආයතනවල හා හමුදාවන්හි තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට ලබන 31 වනදා සහ ලබන මස 01 වනදා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට හැකි ය.

ලබන මස 04 වනදා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල හා පොලීසියට ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

ලබන මස 07 වනදා තම සේවා ස්ථානය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලදී තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට එම දිනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 16 =