ගතවු පැය 24ක කාලයේ දී මැතිවරණ පැමිණිලි 133 ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගතවූ පැය 24 ක කාලයකදී මැතිවරණ පැමිණිලි 133ක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

ඒ ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත‍්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට ය. ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 27කි. එසේම දිස්ත‍්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 106ක් වේ.

ගතවූ පැය 24ක කාලය තුළ නීති උල්ලංඝණය කිරිම් 123ක් ඊට ඇතුලත්වේ.

මේ අතර ඔක්තෝබර් 08වනදා සිට ඊයේ (24) දිනය දක්වා වාර්තා වූ මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 1618 ක් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =