16 – 17 සුරාසැල් වැසේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් දිවයින පුරා සියලුම මත්පැන් අලෙවිසැල් ලබන16 හා 17 දෙදින වසාතැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =