උහන රජගල විහාරය දෙස් – විදෙස් සංචාරකයන්ට වන්දනාමාන කිරීමට පුළුල් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නැගෙනහිර පළාතේ පැරණි සිදධස්ථාන නිරීක්ණය කිරීම සදහා යන ගමනේ තවත් එක් සිදධස්ථානයකට පසුගියදා පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පසුගියදා ගියාය.ඒ අම්පාර උහන රජගල විහාර භූමියයි.

එහි ගිය ආණ්ඩුකාරවරිය එම ස්ථානය දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ට වන්දනා මාන කිරීමට අවශය කටයුතු පුළුල් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කලාය එම භූමියේ නා පැලයක් රෝපණය කිරීමද ආණ්ඩුකාරවරිය අතින් සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 8 =