කොරෝනා ගැන තොරතුරු දැනගැනීමට විශේෂිත දුරකථන අංක 02ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක විශේෂිත දුරකථන අංක 02ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇත.

එම දුරකථන අංක – 071 0170717 / 011 3071073

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 6 =