නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම අදින් අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමට ලබාදුන් කාලය අදින්(17) අවසන් වේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ මේ වනවිට නව දේශපාලන පක්ෂ 77ක් පමණ ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති බවයි.

2009 අංක 58 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සංශෝධන පනතින් සංශෝධිත1981 අංක එක දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත යටතේ කොමිෂන් සභාව මෙම අයදුම්පත් කැදවීම සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =