එල්ලෙන කූඩයෙන් භාණ්ඩ හුවමාරු කරන ඉතාලි වැසියන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉතාලිය වසා දැමීමෙන් පසු භාණ්ඩ හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ජනතාව එල්ලෙන කූඩ භාවිතා කරන්නේ කරන්නම දෙයක් නැති අවස්ථාවක දීය.

එයද අපූරු භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමවේදයක් බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =