සහල් හෝ වී, සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සදහා භාවිතය තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දේශීයව නිපදවන සහල් හෝ වී සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සදහා භාවිත නොකළ යුතු බවට විධිවිධාන ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

දේශීය සහල් මෙන්ම වී සත්ව ආහාර සදහා භාවිත කිරීම , ඒ සදහා යෙදවුමක් ලෙස භාවිත කිරීම, විකිණීම, තොග රැස්කර තැබිම,ගබඩා කිරීම , ප්‍රවාහනය, බෙදා හැරීම හෝ මිලදී ගැනීම, මේ අනුව තහනම් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 7 =