විදේශ රටවල රැකියා අහිමි වී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට එම රටවලදීම නව රැකියා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොව්ඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මේ වන විට විවිධ රටවල රැකියා අහිමි වී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට වෙනත් ස්ථානයක රැකියාවක් සිදුකිරිමට අවසන් අනුමැතිය ලබාදීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති කමල් රත්වත්තේ මහතා විසින් චක්‍රලේඛනයක් මගින් මේ බව විදේශ රැකියා නියෝජිතයින් වෙත දන්වා ඇත.

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් විදේශ රටවලදී රැකියා අහිමිව, රැකියා ගිවිසුම් කාලය අවසන්ව ලංකාවට නැවත පැමිණීමට නොහැකිව සිරවී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට එම රටේ වෙනත් රැකියාවක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය විධිමත් අනුමැතිය ලබාදීමට පහසුකම් මෙමගින් සලසා තිබේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය හා ආරක්ෂිත මුද්දරය ගමන් බලපත්‍රයට ලබාදීමේ කටයුතු, අදාල ශ්‍රමිකයා සිටින රටේ ශ්‍රි ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරු සුභසාධන අංශය මගින් ලබාගත හැකිය. අවශ්‍ය ලියවිලි මෙරට සිටින රැකියා නියෝජිතයින් මගින් ශ්‍රමිකයා සේවය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ස්ථානයේ විදේශ නියෝජිතයින් වෙත යොමුකිරීමට කටයුතු සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව ඉහත පහසුකම ලබාගත හැකිය. මෙරට විදේශ රැකියා නියෝජිතයින් හරහා අදාල රටේ රැකියා නියෝජිතයා වෙත අදාල ලියවිලි ලබාදීමට අවශ්‍ය පහසුකම්, මෙරට රැකියා නියෝජිතයාටද මෙමගින් ලැබේ.

රැකියා නියෝජිතයා වෙත රැකියා ඇණවුම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයේ කිසිඳු වෙනසක් මෙමගින් සිදුනොවන අතර, නව රැකියා සඳහා එරටදී ලියාපදිංචි වීමේදී, පවුල් පසුබිම් වාර්තාවද (ගෘහ සේවයට) අවශ්‍ය නොවේ. එසේම අවසන් අනුමැතීන් ලබාදීමේ අනෙකුත් සාමාන්‍ය නීතිරීතිවල කිසිඳු වෙනසක් මෙමගින් සිදුකර නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 3 =