ගම්පහ,ජා-ඇල සහ කඳානට පොලිස් ඇදිරි නීතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාශයට,කැලණිය පොලිස් කොට්ඨාශයේ කඳාන සහ ජා- ඇල පොලිස් බලප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =