චමල් රාජපක්ෂට නව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ජනපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =