සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනයට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම සහ BMICH ආයතනය ගිවිසුම් ගත වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයහි ශ්‍රී ලංකන් හොලිඩේස් අංශය සහ BMICH ආයතනය දිවයිනේ MICE සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නව ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ. මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ක්ෂේත්‍ර දෙකක පුරෝගාමීන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිකරගත් මෙම නව ගිවිසුම මඟින් අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන MICE ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීම තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

BMICH යනු බහු විධි ජාත්‍යන්තර සමුළු සහ සම්මන්ත්‍රණ ඇතුළුව ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රදර්ශනයක්,හෝ විවාහ මංගල්‍යයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සහිත ප්‍රමුඛතම සංකීර්ණයකි.

ප්‍රධාන වෙළඳපලවල්වල MICE සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා BMICH විසින් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ විනෝද සංචාරක අංශය වන ශ්‍රීලංකන් හොලිඩේස් සමඟ මෙලෙස ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. එමගින් BMICH ආයතනය ඔවුන්ගෙන් ලබාගන්නා පහසුකම් සඳහා සුවිශේෂී මිලගණන් ලබා දෙන අතර ශ්‍රීලංකන් හොලිඩේස් විසින් ප්‍රධාන MICE වෙළඳපලවල තරඟකාරී වාසියක් ලබාගැනීම සඳහා වඩාත් ආකර්ශනීය ගුවන්ගමන් සමඟ අනෙකුත් සංචාරක පහසුකම් සලසා දීමට එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරවල පුරෝගාමීන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිකරගත් මෙම ගිවිසුම මඟින් අනාගතයේදී ප්‍රධාන MICE ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අමතර ආකර්ෂණයක්ඇති කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + two =