බස්නාහිර පළාතේ පාසල් විවෘත කරන දිනයේ වෙනසක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –බස්නාහිර පළාතේ පාසල් පෙබරවාරි මස 15 වෙනිදා විවෘත කිරීමේ තීරණය අවලංගු කර ඇත.

දිවයිනේ සියලු පාසැල් මාර්තු 15 වෙනිදා විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පිරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =