චීනයේ ‘සිනොවැක්’ එන්නත හදිසි භාවිතයට WHOඅනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොවැක් කොවිඩ් මර්දන එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

එය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලද චීනයේ නිෂ්පාදිත දෙවැනි කොවිඩ් මර්දන එන්නත වේ.

සයිනොෆාම් කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිවූ චීනයේ නිෂ්පාදිත පළමු කොවිඩ් මර්දන එන්නත වේ. පසුගිය මාසයේ දී එම අනුමැතිය හිමි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =