හදිසි අවස්ථාවකදී කතා කිරීමට ලිට්‍රො සමාගමෙන් දුරකථන අංකයක්

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) –හදිසි අවස්ථාවකදී ඇමතුම් ලබාගැනීමට ලිට්‍රො ගෑස් සමාගම විසින් පාරිභෝගික ජනතාව වෙත හදිසි දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම නව දුරකථන අංකය වන්නේ 1311යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − one =