පැරසිටමෝල් පෙති සඳහා ගැසට් නිවේදනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පෙබරවාරි 28 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මිලි ග්‍රෑම් 500 පැරසිටමෝල් පෙත්තක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 2යි ශත 30ක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *