පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කොළඹදී මිලාදුන් නබි උත්සවය සමරයි

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – කොළඹ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා-පකිස්තාන මිත්‍රත්ව සංගමය එක්ව සිකුරාදා (21) මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී මිලාදුන් නබි උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී.

"පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කොළඹදී මිලාදුන් නබි උත්සවය සමරයි"