පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයයේ වන අලින් ආහාර සොයා නිවාස කඩා බිද දමයි

(ලංකාපුවත් | පොළොන්නරුව) – පොළොන්නරුව ආශ්‍රිත ගම්මාන වලට නිතර සිදුවන වන අලින් ගම් වැදීම හේතුවෙන් එහි වැසියන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්වී තිබේ.

"පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයයේ වන අලින් ආහාර සොයා නිවාස කඩා බිද දමයි"